نتایج جست و جو برای: پیستون

طرز کار موتور دیزل با پیستون آزاد

طرز کار رگلاتور خالئی

طرز کار موتور دیزل با پیستون آزاد طرز کار موتور دیزل با پیستون آزاد 1- در حرکت اول پیستون ها به علت فشار هوای محفظۀ ضربه به طرف هم رانده می شوند . در وسط دو پیستون تراکم هوا فشرده می شود . به هم نزدیک شدند وحجم محفظۀ وسط …

توضیحات بیشتر »

سرعت ها و توان و سرعت پیستون و توان پمپ ها

سرعت ها و توان و سرعت پیستون و توان پمپ ها

سرعت ها و توان و سرعت پیستون و توان پمپ ها سرعت ها و توان و سرعت پیستون و توان پمپ ها در استفاده روزمره و در سینماتیک، سرعت یک جسم، میزان سرعت آن است (نرخ تغییر موقعیت آن). بنابراین مقدار کم است. میانگین سرعت یک شی در یک فاصله …

توضیحات بیشتر »

تفاوت پمپ های انژکتوری با سایر پمپ ها

تفاوت پمپ های انژکتوری با سایر پمپ ها

تفاوت پمپ های انژکتوری با سایر پمپ ها 1- عملیات پمپ در یک محفظۀ روغن ترمز کننده انجام می شود تا سوخت های با ویسکوزیتۀ کم به طرف پائین نشت نکرده وروغن موتور را رقیق نکنند . 2- بارل آن دو شیار حلقوی دارد که شیار بالائی به کانال مکشی …

توضیحات بیشتر »

مراحل طرز کارپمپ های هیدرولیکی

مراحل طرز کارپمپ های هیدرولیکی

1- مرحلۀ پایان ارسال سوخت همانطوریکه گفته شد با رسیدن لبۀ مورب سوپاپ کنترل سوخت به مجرای خروجی ارتباط منطقۀ فشار با منطقۀ ورودی برقرار شده وارسال سوخت قطع می شود . مراحل طرز کارپمپ های هیدرولیکی 2- مرحلۀ برگشت پلانجر به ابتدای کورس مکش وقتی که غلتک از زیر …

توضیحات بیشتر »

ساختمان روتورموتورگیربکس ومتعلقات آن

تفاوت پمپ های انژکتوری با سایر پمپ ها

روتور در داخل یک حلقۀ بادامک دار ثابت گردش می کند وهمراه خود دو عدد قلتک ودو عدد کفشک ودو پالنجر را حرکت می دهد .وقتی که قلتک ها به برجستگی بادامک ها برسند پالنجرها به طرف داخل حرکت کرده وسوخت بین آنها تحت فشار قرار می گیرد وکورس فشار …

توضیحات بیشتر »

انواع پمپ های انژکتور آسیابی

نکات ایمنی درمورد نصب گیربکس ها

پمپ آسیابی که روتور آن فقط حرکت دورانی می نماید پمپ های انژکتور آسیابی طرح بسیار جالبی از لنولع پمپ های سوخت رسانی موتور دیزل است .ساختمان پمپ کامالً کوچک ومختصر بوده وبه جای واحد های متعدد تولید کنندۀ فشار فقط یکواحد پمپ کنندۀ مشترک وجود دارد که برای تمام …

توضیحات بیشتر »

پمپ اولیه در موتورهای چند سوخته

پمپ اولیه در موتورهای چند سوخته

درجه حرارت مصرف سوخت با نقطۀ جوش کم باید تا جائی که درجۀ حرارت پمپ اولیۀ این نوع موتور به علت مصرف سوخت تا حدی که ممکن است پائین نگهداشته شود )بخصوص در موقع مصرف بنزین ( . برای جلوگیری از هدایتگرمای بدنۀ پمپ انژکتور به پمپ اولیه از واشر …

توضیحات بیشتر »

پمپ انژکتور برای موتوری که چند سوخت مختلف مصرف می کند

نکات ایمنی درمورد نصب گیربکس ها

پمپ انژکتور برای موتوری که چند سوخت مختلف مصرف می کند پمپ انژکتور برای موتوری که چند سوخت مختلف مصرف می کند موتور های دیزلی وجود دارد که چند نوع سوخت مصرف می کنند مانند:گازوئیل- مخلوطی از بنزین نفت سفید و…پمپ این موتور ها نیاز به تجهیزات مخصوصی دارد که …

توضیحات بیشتر »

مزایای موتور کومر

مراحل طرز کارپمپ های هیدرولیکی

مزایای موتور کومر مزایای موتور کومر الف- به علت نداشتن سر سیلندر ومجراهای خنک کاری تلفات انرژی گرمایی از راه هدایت به قطعات سر سیلندر از بین رفته ودر نتیجه راندمان حرارتی موتور افزایش می یابد . ب- به علت تخت بودن موتور نیروی جانبی وارد به پیستون حداقل می …

توضیحات بیشتر »

حالت ترمز موتوری درموتوردوزمانه کروپ

طرز کار پمپ هیدرولیکی

حالت ترمز موتوری درموتوردوزمانه کروپ حالت ترمز موتوری درموتوردوزمانه کروپ در این موتور با سیستم اهرم بندی خاص که در شکل نشان داده می شود میل بادامک را طوری حرکت می دهند که در زمان قدرت سوپاپ های باز مانده وفشار تولید شده از مانیفولد دود خارج می شود. موتور …

توضیحات بیشتر »