نمایش در نقشه ها

اندازه گذاری نقشه ها و حدود خط های اندازه و خطوط کمکی

اندازه گذارینوع اندازه ها در اندازه گذاری نقشه ها و اندازه های خاص در اندازه گذاری نقشه ها و حدود خط های اندازه و خطوط کمکی

اندازه گذاری نقشه ها و حدود خط های اندازه و خطوط کمکی اندازه گذاری نقشه ها و حدود خط های اندازه و خطوط کمکی خطوط اندازه : اجرا : خطوط اندازه با خط کامل نازک مشخص می شود. رسم : خطوط اندازه در اندازه های طولی به موازات طول مورد …

توضیحات بیشتر »

هاشورها و سیستم اندازه گیری در نقشه کشی صنعتی

توصیه انطباق و انتخاب انطباق و انواع انطباقات

هاشورها و سیستم اندازه گیری در نقشه کشی صنعتی هاشورها و سیستم اندازه گیری در نقشه کشی صنعتی هاشورها :  سطوح برش : معمولا بدون توجه به جنس هاشور معمولی مشخص می شود. در بعضی از قطعات برای اینکه جنس آنها مورد توجه بیشتری قرار گیرد می توان از هاشورهای …

توضیحات بیشتر »

نمایش برش و برش های خاص و اجزایی که نباید برش داده شوند

توصیه انطباق و انتخاب انطباق و انواع انطباقات

نمایش برش و برش های خاص و اجزایی که نباید برش داده شوند نمایش برش و برش های خاص و اجزایی که نباید برش داده شوند برش ها خاص ( گردشی یا دورانی ، مایل ، مقاطع ): برش های پروفیل : این برش هارا می توان : در یک …

توضیحات بیشتر »

اندازه گذاری نقشه ها و حدود خط های اندازه و خطوط کمکی اندازه

اندازه گذاری مختصاتی و اندازه گذاری پشت سر هم

اندازه گذاری نقشه ها و حدود خط های اندازه و خطوط کمکی اندازه اندازه گذاری نقشه ها و حدود خط های اندازه و خطوط کمکی اندازه خطوط اندازه : اجرا : خطوط اندازه با خط کامل نازک مشخص می شود. رسم : خطوط اندازه در اندازه های طولی به موازات …

توضیحات بیشتر »

برش های خاص واجزایی که نباید برش داده شوندوراهنمای نقشه ای

برش های خاص واجزایی که نباید برش داده شوندوراهنمای نقشه ای

برش های خاص واجزایی که نباید برش داده شوندوراهنمای نقشه ای برش های خاص واجزایی که نباید برش داده شوندوراهنمای نقشه ای برش های خاص :  برش های پروفیل : این برش ها را می توان در یک نما دوران داده و رسم کردو خطوط اطراف این برش با خط …

توضیحات بیشتر »

نمایش برش و انواع برش ها و اصطلاحات و هاشور مقاطع برش خورده

برش های خاص واجزایی که نباید برش داده شوندوراهنمای نقشه ای

نمایش برش و انواع برش ها و اصطلاحات و هاشور مقاطع برش خورده نمایش برش و انواع برش ها و اصطلاحات و هاشور مقاطع برش خورده انواع برش : برش :در برش ، داخل یک قطعه کار نشان داده می شود. در برش چنین تصور می شود که قسمت جلویی …

توضیحات بیشتر »

اجزاء هندسی برگردانده شده و شیب های کم و ساختارسطحی

اجزاء هندسی برگردانده شده و شیب های کم و ساختارسطحی

اجزاء هندسی برگردانده شده و شیب های کم و ساختارسطحی اجزاء هندسی برگردانده شده و شیب های کم و ساختارسطحی کاربرد : اجزاء هندسی که بطور مرتب تکرار می شود ، در نقشه فقط یک بار و آن هم به صورت برگردانده شده نشان داده می شود. نمایش : در …

توضیحات بیشتر »

نماها و نماهای جزء و قطعات هم جوار و تداخل ساده شده

انحرافات شکلی و کمیات زبری سطوح کمیت های مشخصه

نماها و نماهای جزء و قطعات هم جوار و تداخل ساده شده نماها و نماهای جزء و قطعات هم جوار و تداخل ساده شده کاربرد: نماهای جزء وقتی بکار می روند که خواسته شود از تصاویر نامناسب و یا نمایش کوتاه شده پرهیز شود. موقعیت : نمای جزء در راستای …

توضیحات بیشتر »

اصول نمایش و روش های تصویرکردن و نمایش پرسپکتیو

انحرافات شکلی و کمیات زبری سطوح کمیت های مشخصه

اصول نمایش و روش های تصویرکردن و نمایش پرسپکتیو اصول نمایش و روش های تصویرکردن و نمایش پرسپکتیو انتخاب نمای روبه رو :   نمایی به عنوان نمای روبه رو انتخاب می شود که در ارتباط با شکل و ابعاد ، اطلاعات بیشتری را بیان می کند. نماهای دیگر:  اگر برای …

توضیحات بیشتر »

خطوط و پهنای خطوط و گروه خطوط و مثالهای خطوط در نقشه کشی

خطوط و پهنای خطوط و گروه خطوط و مثالهای خطوط در نقشه کشی خطوط و پهنای خطوط و گروه خطوط و مثالهای خطوط در نقشه کشی پهنای خطوط : در نقشه ها غالبا دو نوع خط بکار می رود. گروه خطوط : انتخاب پهنای خطوط و گروه خطوط متناسب با …

توضیحات بیشتر »