مدیریت کیفیت

نمودار فرآیند و کنترل ذاتی و طرح نمونه تصادفی

فولادهای براده بلند و مواد ریختگی آهنی

نمودار فرآیند و کنترل ذاتی و طرح نمونه تصادفی نمودار فرآیند و کنترل ذاتی و طرح نمونه تصادفی نموادار فرآیند : علت احتمالی ←اقدامات : فرآیند تحت کنترل بوده و بدون دخالت می تواند ادامه یابد. نام/توضیح : نمودار طبیعی : 2/3 همه مقادیر در محدوده انحراف معیار S و همه …

توضیحات بیشتر »

کارت کنترل کیفیت و کارت کنترل فرآیند برای مشخصه کمیتی

کارت کنترل کیفیت و کارت کنترل فرآیند برای مشخصه کمیتی

کارت کنترل کیفیت و کارت کنترل فرآیند برای مشخصه کمیتی کارت کنترل کیفیت و کارت کنترل فرآیند برای مشخصه کمیتی کارت کنترل کیفیت :  کارت تایید کنترل کیفیت : کارت تایید کنترل کیفیت برای کنترل یک فرآیند با توجه به مقادیر حدی داده شده به کار می رود. حدود عملکرد …

توضیحات بیشتر »

اصطلاحات مربوط به مدیریت و تعاریف سازمانی و اصطلاحات فرآیندی و تولیدی

کنترل کیفیت کالاهای ایرانی و کنترل کیفیت کالاهای خارجی

اصطلاحات مربوط به مدیریت و تعاریف سازمانی و اصطلاحات فرآیندی و تولیدی اصطلاحات مربوط به مدیریت و تعاریف سازمانی و اصطلاحات فرآیندی و تولیدی  

توضیحات بیشتر »

اصطلاحات مربوط به کیفیت و مشخصات و اصطلاحات انطباقی

توزیع نرمال گوس و توزیع نرمال در کنترل تصادفی

اصطلاحات مربوط به کیفیت و مشخصات و اصطلاحات انطباقی اصطلاحات مربوط به کیفیت و مشخصات و اصطلاحات انطباقی اصطلاحات مربوط به کیفیت : تعاریف و توضیحات : ملاحظات و مشخصات یک محصول که ملزومات و خواسته های مورد نظر از آن محصول را برآورده می کند. تعاریف : کیفیت تعاریف و …

توضیحات بیشتر »

استانداردهای ISO 9000…9004 و اصول سیستم مدیریت کیفیت

کارت کنترل کیفیت و کارت کنترل فرآیند برای مشخصه کمیتی

استانداردهای ISO 9000…9004 و اصول سیستم مدیریت کیفیت استانداردهای ISO 9000…9004 و اصول سیستم مدیریت کیفیت استانداردهای مدیریت کیفیت : توضیح محتوا : تمرکز بر مشتری و رهبری و مشارکت کارکنان و افراد رویکرد فرآیندگرا و رویکرد سیستمی و بهبود مستمر رویکرد واقع گرایانه به تصمیم گیری و ارتباز با …

توضیحات بیشتر »