اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :

فیلم

تدوین فیلم پس از ساخت و نمایش فیلم

تدوین فیلم پس از ساخت و نمایش فیلم

تدوین فیلم پس از ساخت و نمایش فیلم تدوین فیلم پس از ساخت و نمایش فیلم تدوین کنید : اگر با بودجه محدود و یا افراد کمی کار می کنید ممکن است بخواهید فیلم خود را خودتان تدوین کنید همانطور که بسیاري از کارگردانان فیلم کوتاه این کار را انجام …

توضیحات بیشتر »
صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه

صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه

صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه صبور باشید : فیلمسازي از هر چیزي نیازمند فیلمبرداري هاي دوباره به تعداد زیاد ، فیلم گرفتن تکراري از همان صحنه (براي تدوین) ، …

توضیحات بیشتر »
صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه

نگرانی های فیلمسازی و تدوینگری فیلمسازی و عوامل پشت صحنه

نگرانی های فیلمسازی و تدوینگری فیلمسازی و عوامل پشت صحنه نگرانی های فیلمسازی و تدوینگری فیلمسازی و عوامل پشت صحنه در طرح صحنه ها و دکوپاژ مشخص خواهد شد که چه کسی در موقع فیلمبرداري کجا بایستد ، نماها چگونه باشند یعنی با کدام زاویه و ارتفاع فیلمبرداري شود ، …

توضیحات بیشتر »
تدوین فیلم پس از ساخت و نمایش فیلم

عوامل ساخت فیلم و کارگردانی کردن و تهیه مخارج فیلمسازی

عوامل ساخت فیلم و کارگردانی کردن و تهیه مخارج فیلمسازی عوامل ساخت فیلم و کارگردانی کردن و تهیه مخارج فیلمسازی . پول و یا کسانی که شما را از نظر مادي تامین کنند : داشتن سیناپس (به اندازه یک پاراگراف) می توان در نشان ·دادن طرح موضوع براي کسانیکه می …

توضیحات بیشتر »
تدوین فیلم پس از ساخت و نمایش فیلم

احتیاجات و وسایل فیلمسازی و مراحل فیلمسازی و فیلم کوتاه بخش اول

احتیاجات و وسایل فیلمسازی و مراحل فیلمسازی و فیلم کوتاه بخش اول احتیاجات و وسایل فیلمسازی و مراحل فیلمسازی و فیلم کوتاه بخش اول احتیاجات و وسایل : هر فیلمی در هر اندازه اي که باشد براي ساخت نیازمند یک سري عوامل است : ضبط کننده ي تصویر و صدا …

توضیحات بیشتر »
صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه

ساختن فیلم کوتاه و داستان نویسی و پیش ساخت فیلم

ساختن فیلم کوتاه و داستان نویسی و پیش ساخت فیلم ساختن فیلم کوتاه و داستان نویسی و پیش ساخت فیلم فیلمسازي معمولاً به سه قسمت تقسیم می شود که براي فیلم کوتاه نیز همین گونه است : پیش ساخت ، ساخت فیلم ، پس از ساخت پیش ساخت : ساده …

توضیحات بیشتر »
صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه

پیش تولید و تهیه کنندگی و جلب تهیه کنندگان برای ساخت فیلم

پیش تولید و تهیه کنندگی و جلب تهیه کنندگان برای ساخت فیلم پیش تولید و تهیه کنندگی و جلب تهیه کنندگان برای ساخت فیلم بعد از اتمام مراحل پیش تولید و یا به عبارتی تدارکات و آغاز مرحله تولید ، تهیه کننده مؤظف است که پروژه را با توجه به …

توضیحات بیشتر »
صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه

وظایف تهیه کننده و جلب تهیه کننده برای فیلم سازی

وظایف تهیه کننده و جلب تهیه کننده برای فیلم سازی وظایف تهیه کننده و جلب تهیه کننده برای فیلم سازی در واقع تهیه کننده در مرحله پیش تولید وظایف زیر را بر عهده دارد : 1. انتخاب و استخدام عواملی که در نظر دارد با خود او ، در گروه …

توضیحات بیشتر »
صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه

منشی صحنه در فیلمسازی و تهیه کننده بخش دوم

منشی صحنه در فیلمسازی و تهیه کننده بخش دوم منشی صحنه در فیلمسازی و تهیه کننده بخش دوم راکورد و حفظ تداوم در صحنه جزء وظایف اصلی منشی صحنه محسوب می شود . تداوم در صحنه از نظر تماشاگر ؛احساس پیوستگی لازم بین نماها ، می بایست مورد توجه قرار …

توضیحات بیشتر »