اخبار

تغذیه و تغذیه در ورزش و سلامتی با تغذیه سالم

تغذیه و تغذیه در ورزش و سلامتی با تغذیه سالم تغذیه و تغذیه در ورزش و سلامتی با تغذیه سالم يك رژيم غذايي خوب فوايد فراواني براي ورزشكاران نخبه در پي دارد. از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: دستيابي به بهترين فوايد تمرينات تسريع بازيابي وتجديد قواي …

توضیحات بیشتر »

روزمعلم و دوازده اردیبهشت و جشن نیمه شعبان

روزمعلم و دوازده اردیبهشت و جشن نیمه شعبان

روزمعلم و دوازده اردیبهشت و جشن نیمه شعبان روزمعلم و دوازده اردیبهشت و جشن نیمه شعبان یکی از مهمترین روزهای تاریخ بشریت روز معلم است که هرساله این روز را گرامی داشته و در مدارس جشن کوچکی را به این منظور برگزار می کنند. معلمی تنها شغل نیست ، بلکه …

توضیحات بیشتر »

یافتن بهترین فروشگاه ها با استفاده از قدرت شبکه های اجتماعی

یافتن بهترین فروشگاه ها با استفاده از قدرت شبکه های اجتماعی

یافتن بهترین فروشگاه ها با استفاده از قدرت شبکه های اجتماعی یافتن بهترین فروشگاه ها با استفاده از قدرت شبکه های اجتماعی یافتن بهترین فروشگاه ها با استفاده از قدرت شبکه های اجتماعی : با گذشت زمان بر دغدغه ها و مشغله های بشر افزوده می شود. در گذشته افراد …

توضیحات بیشتر »

حمایت دولت از پیام رسان های داخلی

پیام رسان

حمایت دولت از پیام رسان های داخلی حمایت دولت از پیام رسان های داخلی   پس از نامه 170 نماینده مجلس به روﺳﺎي ﺳﻪ ﻗﻮه و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ دﺳــﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه و ﺳﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﯿﺎم رﺳــﺎن ﻫﺎي داﺧﻠﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ . اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ …

توضیحات بیشتر »

تاکسی های آنلاین در سطح شهرها

تاکسی های آنلاین در سطح شهرها

تاکسی های آنلاین در سطح شهرها تاکسی های آنلاین در سطح شهرها ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ روي ﮔﻮﺷــﯿﻤﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را دارﯾﻢ، ﺣﺴــﺎﺑﯽ در اﯾﺮان روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻨﯿﺪ داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ …

توضیحات بیشتر »

آﯾﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺠﺎري و ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزي

آﯾﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺠﺎري و ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزي

آﯾﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺠﺎري و ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزي آﯾﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺠﺎري و ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزي اﻣﺴــﺎل ﺑــﺮاي اوﻟﯿــﻦ ﺑــﺎر روﯾــﺪاد Tehran Game Convention ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ روﯾــﺪاد ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺎري ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزي ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺳــﻪ ﻫﺪف اﺷــﺘﺮاك ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزي ﺳــﺎزان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزي ﺳــﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ، …

توضیحات بیشتر »

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ در ﺣﻮزه ﭘﯿﺎم رﺳﺎن

پیام رسان

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ در ﺣﻮزه ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ در ﺣﻮزه ﭘﯿﺎم رﺳﺎن پیام رﺳــﺎن ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﭘﯿﺎم رﺳــﺎن ﺧﺎرﺟﯽ، ﺷــﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدﻧــﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد داﺷــﺖ، از اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷــﺪن اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي …

توضیحات بیشتر »