بایگانی ماهانه: دسامبر 2018

چسب های آپارات-آپارات تسمه نقاله

چسب آپارات آلمانی

چسب های آپارات-آپارات تسمه نقاله دوستان و بزرگوران همیشگی سایت فروشگاه صنعتگری از اینکه باری دیگر ما را انتخاب کدید از حسن انتخاب شما نهایت تشکر را داریم و در این بخش برایتان توضیاتی بیشتر در باب چسب های تسمه نقاله در نظر گرفته ایم.چسب ها ابزارهایی برای چسباندن و …

توضیحات بیشتر »

تنظیمات حالت گرم و سرد پمپ های آبی

تنظیمات حالت گرم و سرد پمپ های آبی

تنظیمات حالت گرم و سرد پمپ های آبی ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ شود ﮐﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﮐﻠﻴﺔ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﻫﺎ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ دﻳﮕﺮ ﺩﺭﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ …

توضیحات بیشتر »

چرخ دنده های موتورگیربکس ها

چرخ دنده های موتورگیربکس ها

چرخ دنده های موتورگیربکس ها مزایای چرخ دنده های سنگ خورده چیست؟ چند مزیت چرخدنده های سختکاری شده و سنگ خورده به شرح زیر است : صدای کمتر • ماکزیمم بازده • ظرفیت بار بیشتر • اصلاح فرم دنده … عمر طولانی-چرخ دنده های موتورگیربکس ها آیا در گیربکس ها …

توضیحات بیشتر »

بتونیر-بتونیرهای دنده کمری-دنده کمر250 لیتری

بتونیر-بتونیرهای دنده کمری-دنده کمر250 لیتری

بتونیر-بتونیرهای دنده کمری-دنده کمر250 لیتری بتونیر-بتونیرهای دنده کمری-دنده کمر250 لیتری برای کسب اطلاعات فنی بیشتر درمورد انواع بتونیرهای دنده کمری و دنده زیری و بارگیری به سایت فروشگاه صنعتگری مراجعه نموده و از انواع تصاویر و اطلاعات فنی گذاشته شده در سایت دیدن فرمایید و نیز برای ثبت سفارش خود نیز از این طریق …

توضیحات بیشتر »

بلوک زنی-بلوک زن های خودرویی در فروشگاه صنعتگری

بلوک زنی-بلوک زن های خودرویی در فروشگاه صنعتگری

بلوک زنی-بلوک زن های خودرویی در فروشگاه صنعتگری بلوک زنی-بلوک زن های خودرویی در فروشگاه صنعتگری بلوک زن ها جزو ماشین آلاتی هستند که در صنعت ساخت و ساز وجودشان بسیار ضروری و بسیار کاربردی می باشد. از کاربردی ترین نوع این دستگاه ها که هم از لحاظ کیفیتی مطلوب …

توضیحات بیشتر »

نکات ایمنی درمورد نصب گیربکس ها

نکات ایمنی درمورد نصب گیربکس ها

نکات ایمنی درمورد نصب گیربکس ها .1 – اگــر احتمــال ضربــه، بــار بیــش از حــد و گیرپــاژ مــی دهیــد، از کوپلینگهــای هیدرولیکــی، محــدود کننــده هــای گشــتاور 2 خروجــی، کلاچ و غیــره اســتفاده نماییــد. – قبــل از راه انــدازی از تــراز بــودن گیربکــس (محــور خروجــی) و نیــز در امتــداد قــرار داشــتن …

توضیحات بیشتر »

ﻗﻄﺮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در پمپ های صنعتی

تنظیمات حالت گرم و سرد پمپ های آبی

ﻗﻄﺮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در پمپ های صنعتی ﺩﺭﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻗﻄﺮﻟﻮﻟﻪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ بسیاﺭﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍﻫﺮﭼﻪ ﻗﻄﺮﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺎﺷـﺪﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﻭﻛﺎﺭﺍﺋﻲ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻭﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫﺎﻭﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻫﺮﭼﻪ ﻗﻄﺮﻛﻤﺘﺮﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﺪﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎﻝ …

توضیحات بیشتر »

ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻫﺎﻱ ﻭﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐشی پمپ ها

طرز کار پمپ در مراحل مختلف

ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻫﺎﻱ ﻭﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐشی پمپ ها ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻫﺎ ﻭﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﺷﻮﻧﺪ: ۱- ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﺕ ﺭﻳﺰﯼ ﻭ ﺸ ﮐﺎﻣﻞ Cu ﮏ ﺷﺪﻥ ﺷﺮﻭﻉ ring ﺷﻮﺩ. -ﺧﺮﻭﺟﯽ ۲ ﺷﺮﻭﻉ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ …

توضیحات بیشتر »

چرا از گیربکس های مخروطی استفاده می شود

چرا از گیربکس های مخروطی استفاده می شود

چرا از گیربکس های مخروطی استفاده می شود گیربکــس هــای مخروطــی نــوع دیگــری از گیربکســهای قائمــه هســتند کــه بــازده بســیار بیشــتری نســبت بــه کاهنــده هــای درجــه بــا نســبت 90حلزونــی دارنــد ولــی در نســبت هــای پائیــن قابــل ســاخت هســتند. هنگامیکــه بــه یــک انتقــال دور تبدیــل پائیــن نیــاز داریــم، گیربکــس هــای مخروطــی …

توضیحات بیشتر »

تسمه نقاله های توری-توری مشبک

تسمه نقاله های توری-توری مشبک

تسمه نقاله های توری-توری مشبک همراهان عزیز فروشگاه صنعتگری با مطالبی دیگر از انواع تسمه های توری در خدمت شما عزیزان همیشگی هستیم . تسمه ها که به عنوان عضو انتقال دهنده دستگاه های نوارنقاله از مهم ترین بخش های تشکیل دهنده این دستگاه ها هستند که به وسیله دستگاه …

توضیحات بیشتر »