بایگانی ماهانه: اکتبر 2018

نوارنقاله های فروشگاهی

نوارنقاله-نوارنقاله بارگیری-نوارنقاله فروشگاه صنعتگری

نوارنقاله های فروشگاهی نوارنقاله های فروشگاهی دوستان و صنعتگران عزیز با معرفی ای دیگر از محصولات فروشگاه صنعتگری در خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی هستیم. یکی از مهم ترین و اساسی ترین محصولات فروشگاه صنعتگری دستگاه های نوارنقاله ای می باشد که در تمامی زمینه ها و مشاغلی که …

توضیحات بیشتر »

رولیک کانوایرهای قطر9 گالوانیزه در تبریز

رولیک کانوایر-غلطک نوارنقاله-قیمت رولیک نوارنقاله

رولیک کانوایرهای قطر9 گالوانیزه در تبریز رولیک کانوایرهای قطر9 گالوانیزه در تبریز دوستان صنعتگران عزیز با معرفی محصولی دیگر از سری محصول های فروشگاه صنعتگری در خدمت شما عزیزان صنعتگر هستیم. در دنیای امروزی روز به روز بشر در تلاش است تا کارهای خود را به طور خودکار و ماشینی …

توضیحات بیشتر »

بلبرینگ هاي خود تنظیم

یاتاقان های با تغذیه ی فشاری

بلبرینگ هاي خود تنظیم بلبرینگ هاي خود تنظیم در یک بلبرینگ خود تنظیم  پروفیل شیار رینگ خارجی کروي شکل است . همچنین رینگ داخلی دو شیار با مقطع دایره اي دارد . قفسه ، هر دو ریدف ساچمه ها را روي رینگ داخلی ثابت کرده و تشکیل یک مجموعه را …

توضیحات بیشتر »

اختلاف فاز در ترانسفورماتورهای سه فاز

چرخ دنده های موتورگیربکس ها

اختلاف فاز در ترانسفورماتورهای سه فاز اختلاف فاز در ترانسفورماتورهای سه فاز در اتصالات مختلف ترانسفورماتور، ولتاژ خط فشار قوي و ولتاژ خط فشار ضعيف مربوط ممكن است داراي اختلاف فاز و يا هيچ گونه اختلاف برداري نباشد. اين اختلاف فاز زماني را ممكن است به صورت درجه يا به …

توضیحات بیشتر »

ﭘﻠﻲ ﻳﻮرﺗﺎن ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ (TPU )

ﭘﻠﻲ ﻳﻮرﺗﺎن ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ (TPU )

ﭘﻠﻲ ﻳﻮرﺗﺎن ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ (TPU ) ﭘﻠﻲ ﻳﻮرﺗﺎن ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ (TPU ) اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﭘﻠﻲ ﻳﻮرﺗﺎن داراي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي و ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻲ ﺷﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺴﻴﺎر اﻻﺳﺘﻴﻚ، ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺶ، ﺿﺮﺑﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﭘﻠﻲ ﻳﻮرﺗﺎن ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ …

توضیحات بیشتر »

ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﺑﺎﺗﻤﺎس زاوﯾﻪ اي ﯾﮏ ردﯾﻔﻪ

یاتاقان های با تغذیه ی فشاری

ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﺑﺎﺗﻤﺎس زاوﯾﻪ اي ﯾﮏ ردﯾﻔﻪ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﺑﺎﺗﻤﺎس زاوﯾﻪ اي ﯾﮏ ردﯾﻔﻪ ﺷﯿﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮو ﻫﺎ ﺗﺤﺖ زاوﯾﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﯾﮏ رﯾﻨﮓ ﺑـﻪ ﯾﻨـﮓ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿﺮو و ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻤﺎس زاوﯾﻪ اي در اﻧﻮاع …

توضیحات بیشتر »

ﺑﻠﺒﺮﯾﻨگ های ﺷﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﺎر ﺟﺎزﻧﯽ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﻫﺎ

یاتاقان های با تغذیه ی فشاری

ﺑﻠﺒﺮﯾﻨگ های ﺷﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﺎر ﺟﺎزﻧﯽ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨگ های ﺷﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﺎر ﺟﺎزﻧﯽ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ در واﻗﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻠﺒﺮینگ هاي ﺷﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺪون ﺷﯿﺎر ﺟﺎزنمی ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﯾﮏ ﻃﺮف اﯾﻦ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﻫﺎ روي ﻟﺒﻪ ﻫﺮ دورﯾﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷـﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿـﻪ ﺷـﺪه ﮐـﻪ …

توضیحات بیشتر »

کاربردهای دیگر پلی یورتان ها در صنعت

ﭘﻠﻲ ﻳﻮرﺗﺎن ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ (TPU )

کاربردهای دیگر پلی یورتان ها در صنعت کاربردهای دیگر پلی یورتان ها در صنعت اﻣﺮوزه ﭘﻠﻲ ﻳﻮرﺗﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . از ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﻮم ﻓﻠﻜﺲ  ﻓﻮم ﻧﺮم  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻓﻮم ﺻﻨﺪﻟﻲ، …

توضیحات بیشتر »

تاریخچه پلی یورتان ها در صنعت

صنایع رنگ در ایران و نقش آن در صنعت

تاریخچه پلی یورتان ها در صنعت تاریخچه پلی یورتان ها در صنعت ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن و ﺑﺴﭙﺎرش ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺮد . 1937 در ﺳﺎل ﻣﻴﻼدي داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﻲ”ﺑﺎﻳﺮ اوﺗﻮ ” ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ” ﭘﺪر ﭘﻠﻲ ﻳﻮرﺗﺎن” و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﻪ …

توضیحات بیشتر »