مشخصات سطوح

کنترل سطوح و اطلاعات سطوح وکمیات زبری سطوح بخش دوم

توصیه انطباق و انتخاب انطباق و انواع انطباقات

کنترل سطوح و اطلاعات سطوح وکمیات زبری سطوح بخش دوم کنترل سطوح و اطلاعات سطوح وکمیات زبری سطوح بخش دوم ارتفاع بزرگترین نوک Zp ، عمق گودترین نقطه Zv در داخل طول اندازه گیری تکی lr می باشد. بزرگترین ارتفاع پروفیل Rz مجموع ارتفاع بزرگترین نوک Zp و عمق گودترین …

توضیحات بیشتر »

انحرافات شکلی و کمیات زبری سطوح کمیت های مشخصه

انحرافات شکلی و کمیات زبری سطوح کمیت های مشخصه

انحرافات شکلی و کمیات زبری سطوح کمیت های مشخصه انحرافات شکلی و کمیات زبری سطوح کمیت های مشخصه انحرافات شکلی ، انحرافات سطح موجود از سطوح ایده آل هندسی که با توجه به نقشه تعریف می شود ،میباشد. خمش قطعه کار یا ماشین در تولید قطعه کار ، عیوب و …

توضیحات بیشتر »