طولها

حجم قطعات مرکب ، محاسبه جرم / تاریخچه ریاضیات

واحدهای اندازه گیری بخش سوم و حالت های اندازه گیری

حجم قطعات مرکب ، محاسبه جرم / تاریخچه ریاضیات حجم قطعات مرکب ، محاسبه جرم / تاریخچه ریاضیات منطق فازی نیز یک منطق چند ارزشی است که در آن به جای درست یا نادرست، صفر یا یک، سیاه یا سفید سایه های نامحدودی از خاکستری وجود دارد. • تفاوت عمده …

توضیحات بیشتر »