اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :

تلرانس ها و انطباقات

توصیه انطباق و انتخاب انطباق و انواع انطباقات

توصیه انطباق و انتخاب انطباق و انواع انطباقات

توصیه انطباق و انتخاب انطباق و انواع انطباقات توصیه انطباق و انتخاب انطباق و انواع انطباقات انطباق لق : انطباق لقی بزرگ پوشش فاصله روی محور انطباق لقی قابل ملاحظه :قطعات خیلی آسان و با دست روی هم سوار شده و جابجا می شوند. یاتاقان اهرم ها و حلقه تنظیم …

توضیحات بیشتر »

تلرانس گذاری هندسی بخش دوم و تلرانس گذاری وضعی بخش دوم

تلرانس گذاری هندسی بخش دوم و تلرانس گذاری وضعی بخش دوم تلرانس گذاری هندسی بخش دوم و تلرانس گذاری وضعی بخش دوم

توضیحات بیشتر »