ترسیمات هندسی

جدول شبکه ای با تقسیم متریکی و خطوط نمایشی در شبکه

محورهای مختصات و محورهای مختصات در برنامه نویسی

جدول شبکه ای با تقسیم متریکی و خطوط نمایشی در شبکه جدول شبکه ای با تقسیم متریکی و خطوط نمایشی در شبکه جدول شبکه ای با تقسیم متریکی: وابستگی بین دو یا چند کمیت را می توان بطور خلاصه به کمک جدول های شبکه ای ، که محور افقی و …

توضیحات بیشتر »

نوموگرافی و نردبان عددی و جدول نردبانی و نمودارهای دایروی

نوموگرافی و نردبان عددی و جدول نردبانی و نمودارهای دایروی

نوموگرافی و نردبان عددی و جدول نردبانی و نمودارهای دایروی نوموگرافی و نردبان عددی و جدول نردبانی و نمودارهای دایروی نردبان عددی : وقتی دو کمیت متغیر نسبت به یکدیگر نسبت معینی داشته باشند از نردبان عددی استفاده می کنند. جدول نردبانی : به کمک جدول نردبانی ، یک کمیت …

توضیحات بیشتر »

سیستم های مختصات قطبی و دیاگرام های سطحی

محورهای مختصات و محورهای مختصات در برنامه نویسی

سیستم های مختصات قطبی و دیاگرام های سطحی سیستم های مختصات قطبی و دیاگرام های سطحی سیستم های مختصات کارتزین ادامه : دیاگرام با خطوط مشخصه زیاد در مقادیر اندازه گیری خیلی پراکنده برای هر خط مشخصه یک علامت ویزه بکار می رود. نامگذاری خطوط مشخصه • در کاربرد نوع …

توضیحات بیشتر »

رسم هذلولی و سیستم های مختصات کارتزین

محورهای مختصات و محورهای مختصات در برنامه نویسی

رسم هذلولی و سیستم های مختصات کارتزین رسم هذلولی و سیستم های مختصات کارتزین رسم هذلولی : داده ها : مختصات کارتزین و نقطه P روی هذلولی 1. خطوط g1 و g2 گذر از نقطه p  به موازات محورهای مختصات را رسم نمایید. 2. خطوط دلخواه گذر از نقطه مبدا …

توضیحات بیشتر »

رسم سیکلوئید و رسم اولونت و رسم خط پیچ و رسم سهمی

رسم سیکلوئید و رسم اولونت و رسم خط پیچ و رسم سهمی

رسم سیکلوئید و رسم اولونت و رسم خط پیچ و رسم سهمی رسم سیکلوئید و رسم اولونت و رسم خط پیچ و رسم سهمی رسم سیکلوئید : داده ها : دایره غلت به شعاع r 1. دایره غلت را به چند قسمت مساوی تقسیم کنید. 2. خط پایه را به …

توضیحات بیشتر »

دایره محاطی و محیطی در مثلث و بیضی و مارپیچ

قطر و شعاع و کره و اندازه کمان

دایره محاطی و محیطی در مثلث و بیضی و مارپیچ دایره محاطی و محیطی در مثلث و بیضی و مارپیچ رسم دایره محاطی یک مثلث : داده ها : مثلث 1. زاویه آلفا را نصف کنید. 2. زاویه بتا را نصف کنید. 3. نیمساز زاوی ها را ادامه داده تا …

توضیحات بیشتر »

اتصال دو دایره به وسیله قوس و رسم شش ضلعی-دوازده ضلعی

اعداد استاندارد و شعاع گردی ها و مقیاس ها

اتصال دو دایره به وسیله قوس و رسم شش ضلعی-دوازده ضلعی اتصال دو دایره به وسیله قوس و رسم شش ضلعی-دوازده ضلعی اتصال دو دایره به وسیله قوس : داده ها : دایره 1 و دایره 2 ، شعاع های R1 , R2 1. دایره ای به مرکز نقطه M1 …

توضیحات بیشتر »

مماس بر دایره و اتصال دایروی و چند ضلعی ها

قطر و شعاع و کره و اندازه کمان

مماس بر دایره و اتصال دایروی و چند ضلعی ها مماس بر دایره و اتصال دایروی و چند ضلعی ها رسم خط مماس بر دایره در نقطه P : داده ها : دایره و نقطه P روی آن 1.  خط ارتباطی MP  را رسم کرده و آن را ادامه دهید. …

توضیحات بیشتر »

ترسیم و ترسیم خط و خط عمود و زاویه

اندازه گذارینوع اندازه ها در اندازه گذاری نقشه ها و اندازه های خاص در اندازه گذاری نقشه ها و حدود خط های اندازه و خطوط کمکی

ترسیم و ترسیم خط و خط عمود و زاویه ترسیم و ترسیم خط و خط عمود و زاویه خط ها و پاره خط ها مباحثی هستند در ریاضی که امروزه کاربرد بسیار زیادی در نقشه کشی و ساختمان سازی دارد و در واقع یکی از مهمترین ابزارهای نقشه کشی بحساب …

توضیحات بیشتر »

سطوح گوشه دار/ نقش سطوح در زندگی / دور ریز چیست

سطوح گوشه دار/ نقش سطوح در زندگی / دور ریز چیست

سطوح گوشه دار/ نقش سطوح در زندگی / دور ریز چیست سطوح گوشه دار/ نقش سطوح در زندگی / دور ریز چیست سطوح گوشه دار قبل از شروع بحث بهتر است چند سوال براى روشن شدن ذهن شما عزیزان مطرح شود : 1ــ منظور از قطعات هندسى گوشه دار چيست؟ …

توضیحات بیشتر »