صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ چیست و چه نقشی در روندساخت فیلم دارد

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ چیست و چه نقشی در روندساخت فیلم دارد

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ ( Transition ) :

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺒﺎ رت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ در تغییر ﺻﺤنه و ایجاد ارتباط به  وﯾﮋه از ﺻﺤﻨﻪ اي ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕﺮ

ﻣﻮرد اﺳتفاده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻌﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن اﺳت .

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﻨﻈﻮر از ارﺗﺒﺎط چیزی جز ﺧﻂ ﺳﯿﺮ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺬاب و

ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﭘﺮش در ذﻫﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ .

 

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ چیست و چه نقشی در روندساخت فیلم دارد

اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ :

ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل از ﺻﺤﻨﻪ اي ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕﺮ آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر آن اﺳﺖ ، ﮐﻪ آن دو ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ

ﺗﻤﻬﯿﺪ اﺿﺎﻓﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻢ  وﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ. . اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ذﻫﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﭘﺮش

اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ، ﺣﺎل اﮔﺮ در ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد و اﺛﺮﮔﺬاري آن  ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ روش ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل

و اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖاز  دﯾﺪن آن فیلم ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد

زﯾﺮا داﺋﻤﺎ ذﻫﻨﺶ دﭼﺎر ﭘﺮش ﻣﯽ ﺷﻮد و او را از درﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮاي ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد و درﻧﺘﯿﺠﻪ از

اداﻣﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ چیست و چه نقشی در روندساخت فیلم دارد

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ار ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي  اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ

در ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻓﯿﻠﻢ اﺛر ﻣﯽ ﮔﺬارد.  ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي

داوران و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ زیرا ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ ﮐﺎر ﺳﺎده اي ﻧﺒﻮده و اﺣﺘﯿﺎج ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ

ﺗﺠﺮﺑﻪ و ذوق هنری ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎز دارد .

 

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ چیست و چه نقشی در روندساخت فیلم دارد

اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ :

ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺎه اﺑﺪاﻋﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ

اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ روش ﻫﺎي زﯾﺮ در ﮐﻨﺎر اﺗﺼﺎل معمولی صحنه ها ، متدوال و پرکاربرد هستند.

1.ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ

2.ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﻧﮓ

3.ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮر

4.ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﺎﻟﻮگ

 

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ چیست و چه نقشی در روندساخت فیلم دارد

انواع ترانزیشن ها را نام بردیم و تعریفی درمورد ترانزیشن برایتان ارائه کردیم .

در مطالب بعدی برایتان تعرفی از انواع ترانزیشن هارا ارائه می دهیم تا علاقه مندان به عرصه

فیلم سازی آشنایی بیشتری با مراحل جزء به جزء آن داشته باشند.

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ چیست و چه نقشی در روندساخت فیلم دارد

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره وبلاگ فروشگاه صنعتگری

فروشگاه صنعتگری اولین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی در کشور است و وبلاگ این فروشگاه اطلاعات جامعی از محصولات ارائه می کند.

041-34316056

09037288231

پل ارتباطی ما

شماره های تماس دفتر فروش :

041-34316055  و 34316056-041

شماره های واتساپ :

09037288231 و 34316055-041

ایمیل فروشگاه صنعتگری : sanatgare@info

آدرس : تبریز – شهرک باغمعروف – بعد از بازارآهن تبریز

ساعات کاری فروشگاه

شنبه تا پنجشنبه : 8 صبح لغایت 17

جمعه ها : تعطیل

ایام تعطیلات رسمی : تعطیل