دستگاه کاه جمع کن

دستگاه کاه جمع کن 

ماشین آلات بسیاری در صنعت کشاورزی به کار گرفته می شوند که هر یک از آن ها برای انجام کار مشخصی به کار برده می شوند .

از جمله این دستگاه ها می توان به دستگاه های کاه جمع کن اشاره کرد . در کل کشاورزی دارای سه مرحله می باشد که شامل :

کاشت ، داشت و برداشت می باشد که از این ماشین ها برای مراحل مختلف این صنعت به کار گرفته می شود . 

دستگاه کاه جمع کن

پس از این که دستگاه دروگر محصولات را درو و برداشت کرد ، نوبت به دستگاه خرمنکوب می رسد که ساقه ها و دانه های محصول را از هم 

جدا کند . حال بعد از طی این مراحل  دستگاه کاه جم کن است که وظیفه دارد تا ساقه های جدا شده از محصول را 

که همان کاه می باشد ، خرد کرده و از روی زمین جمع آوری می کند . 

دستگاه کاه جمع کن

دستگاه کاه جمع کن 

( یک محصول وجود دارد. )