الکترو موتور

الکتروموتور در دستگاه های صنعتی به عنوان تبدیل کننده انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی کاربرد دارد.فروشگاه ینترنتی صنعتگری 

الکترو موتور 

( یک محصول وجود دارد. )