گیربکس

فروشگاه صنعتگری با فروش گیربکس های  قابل مصرف بیشتر که معمولا بیشرین مصرف گیربکس ها به 4 دسته تقسیم می شود.

گیربکس های کتابی

گیربکس های ترکیبی

گیربکس های حلزونی

گیربکس های محور موازی SN

گیربکس SN:

گیربکس 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )