پمپ

پمپ

پمپ ها یکی از مهم ترین تجهیزات جانبی در صنعت هیدرولیک می باشند که دارای انواع مختلفی بوده و وظیفه ی انتقال نیروی محرک به 

سیال می باشند که این نیرو را از الکتروموتور دریافت می کنند..به عبارتی دیگر این پمپ ها نیروی الکتریکی را از الکتروموتور دریافت کرده و 

به نیروی سیال تبدیل می کنند و با برقراری مقاومت باعث وجود آمدن فشار می شوند . 

پمپ

نیورهای سیال در هر سیستم هیدرولیکی توسط پمپ صورت می گیرد و البته تصور اینکه فشار نیز توسط همین عضو تامین می شود کاملا 

اشتباه می باشد . از پمپ ها برای ایجاد فشار در سیستم های هیدرولیک استفاده می شود که البته وظیفه ی آن ها تولید فشار نمی باشد 

بلکه به وسیله ی ایجاد مقاومت در برابر واحد سیال ، باعث ایجاد این فشار در سیستم می شوند. 

پمپ

پمپ 

( 4 محصول وجود دارد )