اینورتر

اینورتر

سیستم الکتریکی تبدیل برق تناوبی به برق مستقیم میباشد. این ابزار ها جز سیستم های کنترل مدار الکتریکی است.

اینورتر 

( 3 محصول وجود دارد )