کودهای شیمیایی

کودهای شیمیایی

در کشور ما این کودها کاربرد زیادی دارند و برای تامین عناصر اصلی گیاه یعنی نیتروژن، فسفر و پتاسیم  استفاده می شوند. 

کودهای شیمیایی 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )