کودهای طبیعی

کودهای طبیعی 

از انواع کودهای طبیعی می توان کود آلی، کود حیوانی، گیاخاک و کمپوست را نام برد. 

کودهای طبیعی  

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )