محافظت کننده های گیاهی

محافظت کننده های گیاهی

محافظت کننده های گیاهی جزو سموم بیولوِژیک هستند. این سموم بیولوژیک با توجه به ساختاری که دارند، باعث تحریک فرآیندهای رشد در گیاهان می شود و به انتقال سریع انرژی در گیاه کمک می کنند و از این طریق گیاه را در برابر آفات مقاوم می کنند. مثل آلپاسید 

محافظت کننده های گیاهی  

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )