آفت کش بیو شیمیایی

آفت کش بیو شیمیایی 

این آفت کش ها جزو سموم بیولوژیکی می باشند. ترکیب آن ها از مواد طبیعی است و آفات را کنترل می کنند. به این شکل که این سموم در فرمول های جنسی حشرات و سیستم جفت گیری آنها تداخل ایجاد کرده و از این طریق از ازدیاد آنها جلوگیری می کند. 

آفت کش بیو شیمیایی  

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )