کودهای کشاورزی

کودهای کشاورزی

به کارگیری کودهای کشاورزی جهت تامین نیازهای تغذیه ای گیاه و خاک انجام می شود. 

این کودها به اشکال جامد، مایع و گاز و گرانوله مورد استفاده قرار میگیرند. 

انواع کودها شامل کودهای طبیعی ، زیستی و شیمیایی هستند.

کودهای طبیعی مثل کود کمپوست، کودهای زیستی مانند کودهای 

تثبیت کننده نیتروژن و کودهای شیمیایی نیز مثل کود کامل می باشند.  

کودهای کشاورزی 

( 7 محصول وجود دارد )

زیرشاخه ها

 • کودهای طبیعی

  کودهای طبیعی 

  از انواع کودهای طبیعی می توان کود آلی، کود حیوانی، گیاخاک و کمپوست را نام برد. 

 • کودهای زیستی

  کودهای زیستی

  یکی از پرکاربردترین کودهای زیستی ، کودهای زیستی تثبیت کننده نیتروژن جهت پروتئین سازی برای گیاه است. 

 • کودهای شیمیایی

  کودهای شیمیایی

  در کشور ما این کودها کاربرد زیادی دارند و برای تامین عناصر اصلی گیاه یعنی نیتروژن، فسفر و پتاسیم  استفاده می شوند.