سموم کشاورزی

سموم کشاورزی

استفاده از انواع سموم کشاورزی برای دفع و کنترل آفات موجود در مزراع و باغات

باعث افزایش رشد و عملکرد محصولات زراعی می شود. 

این سموم به شکل های بیولوژیکی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند.

از انواع  سموم بیولوژیکی ، آفت کش های بیوشیمیایی، میکروبی و محافظت کننده های 

گیاهی را میتوان نام برد.

انواع سموم شیمیایی نیز شامل حشره کش ها،علف کش ها و جونده کش ها می باشند. 

سموم کشاورزی 

( 2 محصول وجود دارد )

زیرشاخه ها

 • سموم بیولوژیک

  سموم بیولوژیک

  این سموم از مواد طبیعی مثل میکرو ارگانیسم ها ، گیاهان ، حیوانات و مواد معدنی 

  درست شده اند. سموم بیولوژیک یکی از موثرترین و بهترین سموم برای دفع آفات می باشند. 

 • سموم شیمیایی

  سموم شیمیایی 

  این سموم از مواد شیمیایی درست شده اند و برای دفع و کنترل آفت ها در مزارع و باغات 

  مورد استفاده قرار می گیرند.