نوترون متر

نوترون متر

اندازه گیری رطوبت خاک به تعیین درصد آب موجود در خاک گفته میشود. رطوبت خاک بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم قابل اندازه گیری میباشد.

در روش مستقیم مقدار رطوبت به صورت مشخص اندازه گیری میشود اما در روشهای غیرمستقیم ابتدا یک عامل دیگر اندازه گیری شده و

سپس از روی آن مقدار رطوبت خاک تخمین زده میشود. دستگاه های مختلفی برای اندازه گیری رطوبت خاک وجود دارد .نوترون متر یکی از

این دستگاه ها است که  هم به روش مستقیم و هم غیر مستقیم رطوبت خاک را تعیین میکند. نوترون متر از نظر سرعت و دقت انجام کار

بر سایر روش ها ارجحیت دارد.

نوترون متر

نوترون متر 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )