ECسنج

ECسنج

شوری خاک نشان دهنده میزان املاح و نمک های موجود در آن است. مهم ترین نمک موجود در خاک کلرید سدیم است. یکی از ابزارهای لازم برای

اندازه گیری این املاح و نمک ها که همان هدایت الکتریکی خاک میباشد،  ECسنج است.بین EC خاک و PH خاک رابطه مستقیمی وجود دارد.

هرچه PH خاک بالا باشد ، EC خاک هم بیشتر میشود.

ECسنج

ECسنج 

( یک محصول وجود دارد. )