PHمتر

PHمتر

PHمعیاری از اسیدی یا قلیایی بودن خاک است که به ترتیب نشان دهنده فعالیت یون هیدروژن یا یون هیدروکسیل در محلول های آبی میباشد.

هر دو یون دارای فعالیت شیمیایی زیادی بوده و این فعالیت وقتی PH محلول یا آب خاک به سمت PH خنثی یا 7 میل کند، به حداقل میرسد.

PHمشخص کننده وضعیت شیمیایی خاک بوده و برای تعیین تناسب خاک برای کشت گیاهان و درختان و محصولات زراعی مورد استفاده قرار میگیرد.

PHمتر

PHمتر 

( یک محصول وجود دارد. )