اوگر

اوگر

یکی از ساده ترین وسیله های لازم برای نمونه برداری از عمق مشخص خاک استفاده از اوگر است.  با وارد کردن مته اوگر به داخل خاک و چرخاندن آن

در عمق خاک مقدار مشخصی  از نمونه خاک داخل پره های مته قرار گرفته میشود، با خارج کردن مته از خاک میتوانیم نمونه خاک را برداریم.  

اوگر                         

اوگر 

( یک محصول وجود دارد. )