کشاورزی نوین

کشاورزی نوین

با توجه به افزایش جمعیت کره زمین و محدود شدن منابع، استفاده بهینه از این ها ضروری می باشد.

صنعتی شدن کشاورزی باعث بروز جنبه های مختلف کشاورزی شده است که مهم ترین آن

کشاورزی نوین می باشد.

کشاورزی نوین

کشاورزی نوین 

( 2 محصول وجود دارد )