سموم کشاورزی و کود

سموم کشاورزی و کود

استفاده از سموم  در کشاورزی برای دفع و از بین بردن آفات و کنترل آنهاست.

کود ها نیز جهت تامین نیازهای تغذیه ای خاک و گیاه به کار گرفته میشوند.

سموم کشاورزی و کود

سموم کشاورزی و کود 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )

زیرشاخه ها

 • سموم کشاورزی

  سموم کشاورزی

  استفاده از انواع سموم کشاورزی برای دفع و کنترل آفات موجود در مزراع و باغات

  باعث افزایش رشد و عملکرد محصولات زراعی می شود. 

  این سموم به شکل های بیولوژیکی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند.

  از انواع  سموم بیولوژیکی ، آفت کش های بیوشیمیایی، میکروبی و محافظت کننده های 

  گیاهی را میتوان نام برد.

  انواع سموم شیمیایی نیز شامل حشره کش ها،علف کش ها و جونده کش ها می باشند. 

 • کودهای کشاورزی

  کودهای کشاورزی

  به کارگیری کودهای کشاورزی جهت تامین نیازهای تغذیه ای گیاه و خاک انجام می شود. 

  این کودها به اشکال جامد، مایع و گاز و گرانوله مورد استفاده قرار میگیرند. 

  انواع کودها شامل کودهای طبیعی ، زیستی و شیمیایی هستند.

  کودهای طبیعی مثل کود کمپوست، کودهای زیستی مانند کودهای 

  تثبیت کننده نیتروژن و کودهای شیمیایی نیز مثل کود کامل می باشند.