پن میکسر 500 لیتری

پن میکسر 500 لیتری

پن میکسرها یکی از انواع دستگاه های میکسری است که منجر به تولید بتن می شوند. این نوع از بتونیرها با ظرفیت اسمی 500 لیتری به تولدی می رسند که 
در حقیقت به طور دقیق به میزان 350 تا 400 لیتر ظرفیت تولید بتن را دارند. 

پن میکسر 500

پن میکسر 500 لیتری 

( یک محصول وجود دارد. )