بتونیر 350 لیتری

بتونیر 350 لیتری

بتونیرها در ظرفیت های مختلفی به تولید می رسند و هر یک از آن ها دارای ویژگی های متفاوتی از هم بوده و نیز از کاربردی 

مشترک برخوردار هستند. 

از جمله یکی از ظرفیت هایی که در بین انواع آن ها دارای کاربرد بالایی می باشد، می توان به بتونیرهای 350 لیتری اشاره کرد که 

البته ظرفیت مفید آن300 لیتری است. برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد این دسته از بتونیرها به قسمت توضیحات محصول مراجعه 

نموده و یا با شماره تماس 34316056-041 در تماس باشید.

بتونیر 350

بتونیر 350 لیتری 

( یک محصول وجود دارد. )