ستون ریز 120 لیتری

ستون ریز 120 لیتری

ستون ریز ها در دو ظرفیت مختلف به تولید می رسد که یک یاز آن ها به صورت 120 لیتری می باشد . از ستون ریزها برای بتن ریزی درون ستون های 

ساختمان ها به کار برده می شود . مهم ترین بخش این دستگاه پاکت آن می باشد که بتن درون آن ریخته شده و برروی دستگاه به سمت بالا جا به جا 

می شود و بدین وسیله بتن حامل را درون ستون ها می ریزد . در این نوع از ستون ریزها ظرفیت اکت 120 لیتری می باشد و در مجموع دستگاه در دو نوع

مختلف دو چرخ و چهار چرخ به کار گرفته می شود. 

ستون ریز 110 لیتری

ستون ریز 120 لیتری 

( 2 محصول وجود دارد )