تایمر

تایمر

یکی از ابزارهایی می باشد که در بیشتر صنایع کاربرد دارند و به عنوان یک زمان سنج عمل می کنند. این وسیله دارای رنج های زمانی بالایی می باشد.

تایمر

تایمر 

( یک محصول وجود دارد. )