کنترل ولتاژ تکفاز (محافظ کنتاکتور)

کنترل ولتاژ تکفاز (محافظ کنتاکتور

این نوع از دستگاه ها به عنوان محافظ به کار گرفته می شوند که برای محافظت کنتاکتورها و سایر دستگاه های تکفاز در مقابل کاهش و یا افزایش میزان

ولتاژ به کار می روند تا آسیبی به سیستم وارد نشود. 

کنترل ولتاژ تکفاز (محافظ کنتاکتور)

کنترل ولتاژ تکفاز (محافظ کنتاکتور) 

( یک محصول وجود دارد. )