ولت متر و محافظ ولتاژ تابلویی 96

ولت متر و محافظ ولتاژ تابلویی 96

از این وسیله برای اندازه گیری و نمایش مقدار دقیق ولتاژ سیستم های الکترونیکی در صنعت برق و الکترونیک به کار گرفته می شود که 

به همراه محافظ تابلویی ارائه می شود.

ولت متر و محافظ ولتاژ تابلویی 96

ولت متر و محافظ ولتاژ تابلویی 96 

( یک محصول وجود دارد. )