ولت متر نود و شش

ولت متر نود و شش

از این وسیله جهت اندازه گیری و نمایش مقدار دقیق ولتاژ در صنعت برق و الکترونیک استفاده می شود.

ولت متر نود و شش

ولت متر نود و شش 

( یک محصول وجود دارد. )