ولت متر ومحافظ تابلویی 48

ولت متر ومحافظ تابلویی 48

یکی از ابزارهای کاربردی در صنعت برق و الکترونیک می باشد که برای اندازه گیری مقدار واقعی ولتاژ به همراه محافظ تابلویی ارائه می شود.

ولت متر ومحافظ تابلویی 48

ولت متر ومحافظ تابلویی 48 

( یک محصول وجود دارد. )