آمپرمتر و کنترل بار تک فاز تابلویی 48

آمپرمتر و کنترل بار تک فاز تابلویی 48

از این وسیله جهت نمایش مقدار واقعی شدت جریان در مدار استفاده می شود.

آمپرمتر و کنترل بار تک فاز تابلویی 48

آمپرمتر و کنترل بار تک فاز تابلویی 48 

( یک محصول وجود دارد. )