آمپر متر نود و شش

آمپر متر نود و شش

از این دستگاه جهت نمایش مقدار واقعی شدت جریان موثر شبکه های تک فاز استفاده می شود.

آمپر متر نود و شش

آمپر متر نود و شش 

( یک محصول وجود دارد. )