آمپر متر چهل و هشت

آمپر متر چهل و هشت

از این وسیله به جهت نمایش مقدار واقعی جریان موثر شبکه تک فاز استفاده می شود

آمپر متر چهل و هشت

آمپر متر چهل و هشت 

( یک محصول وجود دارد. )