دریل 6.5 (250) وات

دریل 6.5 (250) وات

از این محصول جهت سوراخ کردن سطوح مختلفی از جمله : فلزات ، دیوارهای گچی و ... به کار می رود که دارای انواع مختلفی می باشند.

دریل 6.5 (250) وات

دریل 6.5 (250) وات 

( یک محصول وجود دارد. )