ترموستات دو نمایشگر دیجیتال

ترموستات دو نمایشگر دیجیتال

این نوع از ابزار کنترل نیز برای کنترل و اندازه گیری میزان دما و رطوبت محیط و دستگاه به کار می رود که دارای دو نمایشگر می باشد.

ترموستات دو نمایشگر دیجیتال

ترموستات دو نمایشگر دیجیتال 

( یک محصول وجود دارد. )