مولتی متر سه فاز

مولتی متر سه فاز

مولتی متر ها نیز یکی از ابزارهای اندازه گیری می باشد که درواقع ترکیبی از ولت متر و آمپرمتر می باشد. از این وسیله برای اندازه گیری ولتاژ و

شدت جریان به کار برده می شود.

مولتی متر سه فاز

مولتی متر سه فاز 

( یک محصول وجود دارد. )