ولت متر سه فاز

ولت متر سه فاز

از این وسیله نیز برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل دو سر مدار به کار گرفته می شود که به صورت سه فاز به کار می رود و درواقع برای 

اندازه گیری این مقدار برای برق با ولتاژ سه فاز می باشد.

ولت متر سه فاز

ولت متر سه فاز 

( یک محصول وجود دارد. )