ولت متر تک فاز

ولت متر تک فاز

این دستگاه نیز ابزاری جهت اندازه گیری میزان اختلاف پتانسیل موجو در بین دو سر مدار می باشد که در صنعت برق و الکترونیک و تمامی

صنعت هایی که با برق سر و کار دارند به کار گرفته می شود.

ولت متر تک فاز

ولت متر تک فاز 

( 3 محصول وجود دارد )