آمپرمتر

آمپرمتر

این نوع از دستگاه یکی از ابزارهای اندازه گیری شدت جریان عبوری برق در مدار می باشد که معمولا در صنعت برق و الکترونیک و صنایعی که 

با برق و موتور سر وکار دارند به کار گرفته می شوند.

آمپرمتر

آمپرمتر 

( 5 محصول وجود دارد )

زیرشاخه ها