سنگ فرز مستقیم

سنگ فرز مستقیم

از این دستگاه به منظور ایجاد سایش برروی چوب ، فلزات و سایر قطعات استفاده می شود . همچنین این محصول برای سمباده زنی و پولیش کاری

نیز در صنعت کاربرد دارد.

سنگ فرز مستقیم

سنگ فرز مستقیم 

( یک محصول وجود دارد. )