فارسی بر ثابت

فارسی بر ثابت

این نوع از دستگاه برای برش دادن انواع الوارهای چوبی به کار برده می شوند. فارسی بر ثابت به طور ثابت در محل مورد نظر نصب می شود 

و به راحتی م یتوان توسط آن به برش دادن چوب ها اقدام کرد.

فارسی بر ثابت

فارسی بر ثابت 

( یک محصول وجود دارد. )