اره آتشی سه فاز

اره آتشی سه فاز

اره های آتشی به دلیل کاربردهایی که دارند در انواع مختلفی چون نوه سه فاز به تولید می رسند که جهت برش دادن انواع قطعه های

فلزی در صنعت به کار برده می شوند.

اره آتشی سه فاز 

( یک محصول وجود دارد. )