نشت یاب مخصوص آب (ساده)

نشت یاب مخصوص آب (ساده)

این نوع از دستگاه جهت تشخیص نشتی هرگونه لوله للوله تحت فشاری طراحی شده است. همچنین این دستگاه دارای قابلیت تشخیص نشت یابی

به صورت نقطه ای و یا منطقه ای می باشد.

نشت یاب مخصوص آب (ساده)

نشت یاب مخصوص آب (ساده) 

( یک محصول وجود دارد. )